Koolieelsed lasteasutused

Jõustunud on Sotsiaalministri 24. septembri 2010. a määrus nr 61 "Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale".
Eelnimetatud määruse  alusel võetakse riskianalüüsi tegemisel aluseks Terviseameti veebilehel avaldatud Tervise Arengu Instituudi (TAI) juhendmaterjali „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutustes“. Riskihindamisel võetakse arvesse ka rühmaruumides tehtud uuringute tulemusi.

Siseõhku mõjutavad tegurid jagunevad:

  • Füüsikalised (õhutemperatuur, õhuniiskus, õhuliikumiskiirus jne);
  • Keemilised (orgaanilised ühendid, aldehüüdid ja teised mitteorgaanilised gaasid, vingugaas, süsinikdioksiid, vääveldioksiid, lämmastikdioksiid, polüaromaatsed süsinikühendid, ammoniaak, osoon, passiivne suitsetamine jm);
  • Bioloogilised (viirused, mikroobid, hallitusseened, puugid, loomade ja inimeste eritised, õietolm jm).

Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutustes (Tervise Arengu Instituudi juhendmaterjal 2010)
Turvaline mänguväljak (Tehnilise Järelevalve Ameti juhend juhatajatele ja omanikele)
Laste käte hügieen (juhend) 
Soovitused nakkushaiguste leviku tõkestamiseks lasteasutustes

Jõustunud on Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 "Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule"
Määrust kohaldatakse nii koolieelsele lasteasutusele kui ka eralasteasutusele ning ühe asutusena tegutseva lasteasutuse ja põhikooli lasteasutuse osale. Lasteasutuse maa-ala haljastuses ja ruumides ei tohi olla mürgiseid taimi. Vaata ülevaadet mõningatest mürgistusi põhjustada võivatest taimedest.

Teenusstandard „Hinnangute väljastamine koolieelsele lasteasutusele ja koolidele tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta“

Taotlus hinnangu väljastamiseks koolile ja koolieelsele lasteasutusele tervisekaitsenõuete vastavuse kohta

Soovitused koolieelse lasteasutuse pidajatele

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 12 detsember 2017 11:53