Mänguasjade tootmine, importimine ja levitamine

Mänguasjad peavad vastama toote nõuetele vastavuse seadusega ja Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määrusega nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ kinnitatud nõuetele.

Määruses nimetatud Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ §3 kohaselt võib turule lasta ainult olulistele üldistele ohutusnõuetele ja Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta II lisas esitatud eriohutusnõuetele vastavaid mänguasju.
Ülalnimetatud määruse §6 lg 1 kohaselt peab mänguasjale enne turule laskmist olema paigaldatud vastavusmärgis (CE-märgis). Kinnitades või olles kinnitanud CE-vastavusmärgise mänguasjale, mänguasjale kinnitatud etiketile või pakendile annab tootja teada, et toode vastab kõikidele õigusaktides sätestatud nõuetele.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.09.2010 määruse nr 57 „Mänguasja ohutusnõuded ja nõuetele vastavuse tõendamise kord“ §8  kohaselt võib tootja mänguasja nõuetele vastavuse tagamiseks:

1) kohaldada mänguasja kavandamisel ja valmistamisel harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad kõiki mänguasja suhtes kehtivaid ohutusnõudeid;

Mänguasjade ohutust käsitlevaid standardeid leiate Eesti Standardikeskuse kodulehelt.

Harmoneeritud mänguasjade standardite kohta leiate informatsiooni siit.

2) esitada mänguasja EÜ tüübihindamisele
EÜ tüübihindamine on vastavus hindamismenetluse osa, kus vastavus hindamisasutus hindab mänguasja tehnilist projekti ja kontrollib ning kinnitab, et see vastab määrusega kinnitatud nõuetele.

Mänguasi esitatakse EÜ tüübihindamisele, kui:

 • ei ole olemas harmoneeritud standardeid, mis hõlmavad kõiki mänguasja suhtes kehtivaid ohutusnõudeid;
 • harmoneeritud standardid on olemas, kuid tootja ei ole neid kohaldanud või on neid kohaldanud ainult osaliselt;
 • harmoneeritud standardid või mõni neist on avaldatud piiranguga;
 • tootja on seisukohal, et mänguasja laadi, tootedisaini, ehituse või otstarbe tõttu peab selle vastavust kontrollima kolmas isik.

Vastavus hindamisasutus on  asutus, kes teeb vastavushindamise toiminguid, sealhulgas kalibreerimist, katsetamist, sertifitseerimist või inspekteerimist.
Eestis akrediteeritud toote sertifitseerimisasutused leiate Eesti Akrediteerimiskeskuse kodulehelt.

Kõik teavitatud asutused, kes viivad läbi vastavushindamist mänguasjade ohutuse valdkonnas leiate siit.

Tootjate, volitatud esindaja, importijate ja levitajate kohustused leiate alljärgnevalt:

Tootjate kohustused

Tootja on mis tahes füüsiline või juriidiline isik, kes valmistab mänguasja või kes laseb mänguasja projekteerida või valmistada ja kes turustab seda mänguasja oma nime või kaubamärgi all:

 1. Tootjad tagavad oma mänguasjade turule laskmisel, et need on projekteeritud ja valmistatud vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ artikli 10 ja II lisa nõuetele.
 2. Tootjad koostavad nõutud tehnilise dokumentatsiooni ja teostavad või lasevad teostada asjakohase vastavus hindamismenetluse.
  Kui nimetatud menetlusega on tõendatud mänguasja vastavus asjakohastele nõuetele, siis koostavad tootjad EÜ vastavusdeklaratsiooni ning kinnitavad tootele CE-vastavusmärgise.
 3. Tootjad säilitavad tehnilise dokumentatsiooni ja EÜ vastavusdeklaratsiooni 10 aasta jooksul pärast mänguasja turule laskmist.
 4. Tootjad tagavad menetluste olemasolu seeriatoodangu vastavuse säilimiseks. Arvesse võetakse muudatusi mänguasja tootedisainis või omadustes ja muudatusi neis harmoneeritud standardites, mille põhjal mänguasja vastavust kinnitatakse.
  Kui seoses mänguasjaga kaasnevate riskidega peetakse vajalikuks, teevad tootjad tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmiseks turustatud mänguasjade pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, mittevastavaid mänguasju ja mänguasjade tagasivõtmisi ning vajadusel registreerivad need ja teavitavad levitajaid igast nimetatud järelevalvemeetmest.
 5. Tootjad tagavad, et nende mänguasjad kannavad tüübi-, partii-, seeria- või mudelinumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui mänguasja suurus või muud omadused seda ei võimalda, siis selle, et nõutud teave on pakendil või mänguasjaga kaasasolevas dokumendis.
 6. Tootjad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi mänguasjale või, kui see ei ole võimalik, pakendile või mänguasjaga kaasasolevasse dokumenti. Aadress peab osutama ühele kohale, kus tootjaga ühendust saab võtta.
 7. Tootjad tagavad, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusalane teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles või keeltes, mis on tarbijatele kergesti arusaadav.
 8. Tootjad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on turule lasknud, ei vasta asjakohastele ühenduse ühtlustavatele õigusaktidele, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed mänguasja vastavusse viimiseks, vajadusel kõrvaldavad selle või võtavad selle tagasi. Lisaks, kui mänguasjaga kaasneb risk, teavitavad nad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid riiklikke ametiasutusi, kus nad mänguasja kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
 9. Tootjad esitavad pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmisel sellele ametiasutusele mänguasja vastavust tõendava kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on kõnealusele ametiasutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud ametiasutusega tema nõudmisel koostööd kõigis nende poolt turule lastud mänguasjadega kaasnevate riskide kõrvaldamiseks võetud meetmetes.

Volitatud esindajad

Volitatud esindaja on ühenduses asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel seoses kindlaksmääratud ülesannetega:

 1. Tootja võib kirjaliku volituse alusel määrata volitatud esindaja.
 2. Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ artikli 4 lõikes 1 sätestatud kohustused ja tehnilise dokumentatsiooni koostamine ei kuulu volitatud esindaja ülesannete hulka.
 3. Volitatud esindaja täidab ülesandeid tootjalt saadud volituste piires. Volitus võimaldab volitatud esindajal teha vähemalt järgmist:
  •  hoida EÜ vastavusdeklaratsiooni ja tehnilise dokumentatsiooni liikmesriigi järelevalveasutusele kättesaadavana 10 aasta jooksul pärast seda, kui mänguasi on turule lastud;
  •  esitada pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmisel kõnealusele ametiasutusele mänguasja vastavust tõendav kogu teave ja dokumentatsioon;
  •  teha pädevate riiklike ametiasutustega nende nõudmisel koostööd kõigis nende volitustega hõlmatud mänguasjadega kaasnevate riskide kõrvaldamiseks võetud meetmetes.

Importijate kohustused

Importija on mis tahes ühenduses asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb mänguasja kolmandast riigist ühenduse turule.

 1. Importijad lasevad ühenduse turule üksnes nõuetele vastavaid mänguasju.
 2. Enne mänguasja turule laskmist tagavad importijad, et tootja on läbi viinud asjakohase vastavus hindamismenetluse.
  Nad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni, et mänguasi kannab nõutud vastavusmärgist ja et sellel oleks kaasas nõutud dokumendid jne.
  Kui importija arvab või tal on põhjust uskuda, et mänguasi ei vasta nõuetele, siis ei lase ta mänguasja turule enne, kui mänguasi on nõuetega vastavusse viidud. Lisaks teavitab importija tootjat ja turujärelevalveasutusi, kui mänguasjaga kaasneb risk.
 3. Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas mänguasjale või, kui see ei ole võimalik, pakendile või mänguasjaga kaasas-olevasse dokumenti.
 4. Importijad tagavad, et mänguasjaga on kaasas juhised ja ohutusalane teave asjaomase liikmesriigi poolt kindlaks määratud keeles või keeltes, mis on tarbijatele kergesti arusaadav.
 5. Importijad tagavad, et sel ajal, kui mänguasi on nende vastutuse all, ei ohustaks selle ladustamise või transpordi tingimused mänguasja.
  Kui seda peetakse sobivaks arvestades mänguasjaga kaasnevaid riske, teevad importijad tarbijate tervise ja ohutuse kaitsmiseks turustatud mänguasjade pistelist kontrolli, uurivad kaebusi, mittevastavaid mänguasju ja mänguasjade tagasivõtmisi ning vajadusel registreerivad need, ja teavitavad levitajaid sellisest jälgimisest.
 6. Importijad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on turule lasknud, ei vasta asjakohastele ühenduse ühtlustavatele õigusaktidele, võtavad viivitamata vajalikud parandusmeetmed mänguasja vastavusse viimiseks, vajadusel kõrvaldavad selle või võtavad selle tagasi. Lisaks, kui mänguasjaga kaasneb risk, teavitavad importijad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid riiklikke ametiasutusi, kus nad mänguasja turule lasid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
 7. Importijad hoiavad 10 aastat pärast mänguasja turule laskmist turujärelevalveasutuste jaoks kättesaadavana EÜ vastavusdeklaratsiooni koopia ning tagavad, et tehniline dokumentatsioon oleks viimaste nõudmisel neile kättesaadav.
 8. Importijad esitavad pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmisel kõnealusele ametiasutusele mänguasja vastavust tõendava kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, keeles või keeltes, mis on kõnealusele ametiasutusele kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud ametiasutusega tema nõudmisel koostööd kõigis nende poolt turule lastud mänguasjadega kaasnevate riskide kõrvaldamiseks võetud meetmetes.

Levitajate kohustused

Levitaja  on mis tahes turustusahelas osalev füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud tootja või importija, kes teeb mänguasja turul kättesaadavaks.

 1. Enne mänguasja turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, et mänguasi kannab nõutud vastavusmärgist, et sellel oleks kaasas nõutud dokumendid, juhised ja ohutusteave keeles või keeltes, mis on kergesti arusaadavad selle liikmesriigi tarbijatele, mille turul mänguasi kättesaadavaks tehakse, ning et tootja ja importija on täitnud järgmisi nõudeid:
  •  Mänguasjad kannavad tüübi-, partii-, seeria- või mudelinumbrit või muud märget, mis võimaldaks neid tuvastada, või kui mänguasja suurus või muud omadused seda ei võimalda, siis selle, et nõutud teave on pakendil või mänguasjaga kaasasolevas dokumendis.
  •  Tootjad on märkinud oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi mänguasjale või, kui see ei ole võimalik, pakendile või mänguasjaga kaasasolevasse dokumenti.
  •  Importijad on märkinud oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas mänguasjale või, kui see ei ole võimalik, pakendile või mänguasjaga kaasas-olevasse dokumenti.
   Kui levitaja arvab või tal on põhjust uskuda, et mänguasi ei vasta nõuetele, siis ei tee ta mänguasja turul kättesaadavaks enne, kui mänguasi on vastavusse viidud. Lisaks teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi, kui mänguasjaga kaasneb risk.
 2. Levitajad tagavad, et sel ajal, kui mänguasi on nende vastutuse all, ei ohustaks selle ladustamise või transpordi tingimused mänguasja.
 3. Levitajad, kes arvavad või kellel on põhjust uskuda, et mänguasi, mille nad on turul kättesaadavaks teinud, ei vasta asjakohastele ühenduse ühtlustavatele õigusaktidele, tagavad, et võetakse mänguasja vastavusse viimiseks vajalikud parandusmeetmed, vajadusel kõrvaldatakse see või võetakse see tagasi. Lisaks, kui mänguasjaga kaasneb risk, teavitavad levitajad sellest viivitamata nende liikmesriikide pädevaid riiklikke ametiasutusi, kus nad mänguasja turul kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.
 4. Levitajad esitavad pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmisel kõnealusele ametiasutusele mänguasja vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni. Nad teevad nimetatud ametiasutusega tema nõudmisel koostööd kõigis nende poolt turul kättesaadavaks tehtud mänguasjadega kaasnevate riskide kõrvaldamiseks võetud meetmetes.

Juhtumid, millal tootjate kohustusi kohaldatakse importijate ja levitajate suhtes: tootjana käsitletakse importijat või levitajat, kes laseb mänguasja turule oma nime või kaubamärgi all või kes muudab juba turule lastud mänguasja viisil, mis võib mõjutada vastavust kohaldatavatele nõuetele - tema suhtes kohaldatakse tootja kohustusi.

Toodete tootjal ja importijal tuleb arvestada REACH-määruse nõuetega, mille kohaselt võib nendele rakenduda täiendav registreerimis- ja/või teavitamiskohustus toodetes sisalduvate ainete suhtes.

 
Viimati uuendatud:  reede, 7 aprill 2017 13:54