KMR-ained

KMR aineteks nimetatakse kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks aineks klassifitseeritud aineid, milliste kasutamine kosmeetikatoodetes on üldiselt keelatud, välja arvatud erandjuhtudel. 

EL-i reeglid KMR-ainete osas

Kosmeetikamääruse artikkel 15 sisaldab sätteid KMR-ainete kohta kosmeetikatoodetes. Üldise põhimõtte kohaselt ained, mis on CLP määruse nr 1272/2008/EÜ VI lisa 3. osas klassifitseeritud kui 1A, 1B või 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks (KMR) aineks, on olenemata kontsentratsioonist keelatud kasutada kosmeetikatoodetes. Erandid sellest üldreeglist on toodud kosmeetikatoodete määruse artiklis 15, mille kohaselt:
- Siiski võib 2. kategooriasse klassifitseeritud ainet kosmeetikatoodetes kasutada juhul, kui tarbijaohutuse teaduskomitee on ainet hinnanud ning leidnud, et selle kasutamine kosmeetikatoodetes on ohutu.
- 1A ja 1B kategooriaks klassifitseeritud KMR-aineid on võimalik erandkorras kasutada kosmeetikatoodetes, kui need ained vastavad toiduohutuse nõuetele, muuhulgas seetõttu, et nad esinevad toidus looduslikult, ja puudub sobiv asendusaine ning tingimusel, et tarbijaohutuse teaduskomitee peab sellist kasutust ohutuks. Nende tingimuste esinemisel peaks komisjon 15 kuu jooksul pärast ainete klassifitseerimist vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 1A või 1B kategooria KMR-aineks, muutma kosmeetikamääruse vastavaid lisasid. Selliseid aineid peaks tarbijaohutuse teaduskomitee pidevalt läbi vaatama.

EL-i suuniseid KMR-ainetega üldise kokkupuute hindamise kohta kosmeetikatoodetes

KMR-ainete ohutuse hindamisel tuleb arvestada  kokkupuudet kõikidest allikatest (kosmeetika, kemikaalid, toiduained, ravimid, tooted) tulenevate ja nendega kooskõlas oleva tervikliku lähenemisega.

EL-i suunised üldise kokkupuute hindamise kohta on välja töötatud koostöös Tarbijaohutuse Teaduskomiteega (SCCS), Euroopa Kemikaaliametiga (ECHA), Euroopa Ravimiametiga (EMA) ja Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA ).

Kosmeetikatoodetes kasutamiseks keelatud KMR-ained

Euroopa Komisjoni koduleheküljel on välja toodud kosmeetikatoodetes kasutamiseks keelatud KMR-ainete loetelu seoses nende 1A, 1B või 2. kategooria kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks (KMR) aineks klassifitseerimisega.
Informatsiooni kosmeetikatoodete koostisosade kohta leiab otsinguga CosIng andmebaasis.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 12 aprill 2017 17:46