Kosmeetikaalane seadusandlus

Kosmeetikatoodete nõuetele vastavuse üle teeb järelevalvet Terviseameti järelevalve osakond. Terviseameti Kemikaaliohutuse osakonda kuuluv Kemikaali ja Tooteohutuse Büroo täidab kosmeetikatoodete pädeva asutuse ülesandeid vastavalt rahvatervise seaduse §13 lg 3 sätestatule.

Kosmeetikatoodete valdkonda Euroopa Ühenduses reguleerib Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ kosmeetikatoodete kohta ja Eestis rahvatervise seadus.

Kosmeetikatoodete määruse konsolideeritud tekst Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ.

Kosmeetika määrus, selle muudatused ja rakendusotsus:

Kosmeetikatoodete määrus väidete kohta:

Inglisekeelne juhend ühiste nõuete väidete põhjendamise kohta ja seadusandlus asub Euroopa Komisjoni veebileheküljel.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 9 mai 2016 14:12