Kosmeetika

Kosmeetikamäärusega sätestatud nõuded

 „Kosmeetikatoode” on aine või segu, mis on ette nähtud kokkupuuteks inimese keha välispinna osadega (nahk, juuksed, näo- ja ihukarvad, küüned, huuled ja välised suguelundid) või hammaste ja suuõõne limaskestadega ainult või peamiselt nende puhastamiseks, lõhnastamiseks, nende välimuse muutmiseks, nende kaitsmiseks, heas seisundis hoidmiseks või ihulõhnade parandamiseks.

Kosmeetikatoodete valdkonda reguleerib Euroopa Ühenduses Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1223/2009/EÜ.

Kosmeetikatoodetele esitatavad peamised nõuded on:

  • Kosmeetikatooted peavad olema inimeste tervisele ohutud;
  • Kosmeetikatooted peavad olema nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud sh sisaldama hoiatusi, kasutamis- ja kõrvaldamisjuhised.

Kosmeetikatoodete määrus keelab valmis kosmeetikatoodete ja nende koostisosade katsetamise loomadel ja selliste toodete turustamise Euroopa Ühenduse liikmesriikides.

Kosmeetikatoodete määrus sätestab kosmeetikatoodete valdkonda puudutavaid erinevaid mõisteid, mis aitab kosmeetikatoodetega tegelevatel ettevõtetel täpselt määratleda oma rolli tarneahelas:  

  • Tootja on füüsiline või juriidiline isik, kes toodab kosmeetikatoodet või on sellise toote kujundanud või valmistanud ja turustab seda kosmeetikatoodet oma nime või kaubamärgi all;
  • Importija on ühenduses asutatud füüsiline või juriidiline isik, kes laseb ühenduse turule kosmeetikatoote kolmandast riigist;
  • Levitaja on iga tarneahelas asuv füüsiline või juriidiline isik peale tootja või importija, kes teeb kosmeetikatoote ühenduse turul kättesaadavaks;
  • Lõppkasutaja on kosmeetikatoodet kasutav tarbija või kutsealane kasutaja.

Määrus selgitab olulisi mõisteid nagu „turul kättesaadavaks tegemine” ja „turulelaskmine”:

  • turul kättesaadavaks tegemine” – kosmeetikatoote tasu eest või tasuta tarnimine ühenduse turule kaubandustegevuse käigus kas levitamiseks, tarbimiseks või kasutamiseks;
  • turulelaskmine” – kosmeetikatoote esmakordne ühenduse turul kättesaadavaks tegemine.

Kohustused ettevõtetele ja nõuded toodetele

Määruse artiklid 4 ja 5  sätestavad kohustused vastutavale isikule, kelleks on üldjuhul ühenduses asuv kosmeetikatoodete tootja.
Levitaja kohustused on toodud määruse artiklis 6.
Vastutavale isikule ja levitajale lisandub tarneahela tuvastamise kohustus kolm aastat pärast kuupäeva, mil kosmeetikatoote partii tehti levitajale kättesaadavaks.

Vastutav isik peab kosmeetikatoote kohta toote andmikku koos nõutud tehnilise dokumentatsiooniga, mis muuhulgas sisaldab kosmeetikatoote ohutusaruannet vastavalt määruse I lisale koos kosmeetikatoote ohutushinnanguga. Toote andmikku säilitatakse 10 aastat.

Vastutavad isikud kohustuvad turule lastavatest kosmeetikatoodetest teavitama elektrooniliselt CPNP portaalis (Cosmetic Products Notification Portal). Levitajatel on kohustus teavitada toote omaalgatuslikult tõlgitud märgistuse korral.
Nanomaterjali sisaldavast kosmeetikatootest tuleb vastutaval isikul teavitada  6 kuud enne toote turule laskmist ning toote märgistusel peab nanovormis koostisosa nimetusele järgnema sulgudes sõna „nano“.

Kosmeetikatoodete märgistamisel, turul kättesaadavaks tegemisel ja reklaamimisel ei tohi kasutata kirjeldusi, nimetusi, kaubamärke, kujutisi või muid kujundlikke või teisi märke, mis tekitavad mulje, et kõnealustel toodetel on omadus või otstarve, mida neil tegelikult ei ole. Seda reguleerib 10.07.2013 komisjoni määrus
655/2013/EL, millega kehtestatakse ühtsed nõuded kosmeetikatoodete kohta esitatavate väidete põhjendamiseks. Tutvu määruse nõuetega siin.

Vastutavad isikud ja levitajad on kohustatud teatama kosmeetikatoote kasutamisel ilmnenud tõsisest soovimatust mõjust pädevat asutust.
Tõsine soovimatu mõju on mõju, mille tagajärjeks on ajutine või püsiv talituslik häire, puue, haiglaravile suunamine, kaasasündinud väärareng, otsene risk elule või surm.

Kosmeetikatoodete märgistusel võib kasutada minimaalse säilimistähtaja tähistamiseks sõnu „Parim enne …” või liivakella kujulist sümbolit, mis on toodud määruse lisa 7 punktis 3.

 

Kosmeetikatoodetele esitatavate nõuetega saab täiendavalt tutvuda   Euroopa Komisjoni veebileheküljel ja  Kosmeetika- ja Parfümeeriatootjate Liidu (Cosmetics Europe) koduleheküljel.

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 1 august 2017 08:44