CE-märgis – Euroopa turu võti

CE-märgis tootel näitab, et toode vastab kõikidele ELi õigusaktidele ning seda võib turustada ja müüa kogu ELis.
Kui tootja lisab oma tootele CE-märgise, annab ta omal vastutusel teada, et toode on kooskõlas kõigi oluliste õigusnormidega, eelkõige tervise-, ohutus- ja keskkonnakaitsenõuetega. Normide rikkumise õiguslikud ja majanduslikud tagajärjed on nii rasked, et enamik õiguspäraseid ettevõtjaid järgivad neid.  

CE-märgis peab olema ligikaudu 23 tootekategooria toodetel nagu meditsiiniseadmed, mänguasjad, elektriseadmed, masinad, isikukaitsevahendid ja liftid.

CE-märgis ei tähenda, et toode on valmistatud Euroopa majanduspiirkonnas, vaid näitab seda, et toodet on enne selle turule viimist hinnatud ja see vastab õigusnormidele (nt ühtlustatud ohutusnõuded). 

ELis valmistatud toodete puhul peab tootja  tegema vastavushindamise ning koostama tehnilise kausta, mida on vaja EÜ vastavusdeklaratsiooni väljaandmiseks ja tootele CE-märgise kandmiseks.
Edasimüüjad peavad kontrollima nii CE-märgise kui ka tõendavate dokumentide olemasolu.
Kolmandast riigist imporditavate toodete puhul peab importija kontrollima, kas EList väljaspool asuv tootja on järginud vajalikke õigusnorme ning kas nõutavad dokumendid on olemas.

CE-märgisest on kasu ettevõtjatele ja ametiasutustele.

-        Euroopa toomisharu puhul tagab märgis ELi ettevõtjate juurdepääsu kogu ühtsele turule ilma, et oleks vaja taotleda 27 eraldi luba. Seega vähendatakse vastavuse kontrollimisega kaasnevaid kulusid ja halduskoormust, järgides samas kõrgeid standardeid.

-       Ametiasutuste jaoks muudab see lihtsamaks toodete kontrollimise olukorras, kus ELis turustatavate toodete valik pidevalt suureneb, tegemata seejuures järeleandmisi standardite järgimises.

CE-märgise nõuete rikkumise puhul kohaldatavad menetlused, meetmed ja sanktsioonid on sätestatud iga liikmesriigi haldusõiguses ja karistusseadustikus. Sõltuvalt rikkumise raskusest võib ettevõtjale määrata trahvi või mõnel juhul ka vanglakaristuse. Kui toodet ei peeta otseseks turvalisusriskiks, võib tootjale siiski anda enne, kui ta peab toote turult eemaldama, võimaluse tagada toote kooskõla kohaldatavate õigusaktidega.

Lisateave:
CE- märgist tutvustav infovoldik
CE- märgise infoveeb

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 12 aprill 2017 17:08