REACH-määruse XVII lisa piirangud

Piirangutega keelustatakse või piiratakse teatud ohtlike ainete, millest tuleneb inimeste tervisele või keskkonnale lubamatu risk, tootmine, turuleviimine ja kasutamine. Ainet või segu või toote koostises esinevat ainet, millele kehtivad XVII lisas toodud piirangud, ei tohi toota, viia turule ega kasutada juhul, kui aine ei vasta nimetatud piirangu tingimustele.
Kui liikmesriik või komisjon leiab, et aine tootmine, turuleviimine või kasutamine nii ainena kui ka segu või toote koostisainena kujutab inimeste tervisele või keskkonnale sellist riski, mis pole piisavalt ohjatud ja millega on vaja tegeleda, saavad liikmesriigid ja komisjoni palvel ka Euroopa Kemikaaliamet (ECHA) teha ettepanekuid uute piirangute kehtestamiseks ja kehtivate piirangute muutmiseks.


Piirangute kehtestamine
Piirangute kehtestamise menetluse käigus avaldatakse ettepanek ECHA veebilehel avalikuks aruteluks, kus kuue kuu jooksul saavad huvitatud isikud esitada märkusi piirangu ettepaneku kohta. Huvitatud isikuteks võivad olla näiteks ettevõtjad, tööstusliidud, kodanike liidud, riigiasutused ja mõned teised huvirühmad ning isikud EList ja väljastpoolt. Märkused soovitatakse võimalusel esitada inglise keeles.
Esitatud märkusi võetakse arvesse riskihindamise komitees ja sotsiaal-majandusliku analüüsi komitees arvamuse koostamisel. Riskihindamise komitee koostab üheksa kuu jooksul alates ettepaneku avaldamisest arvamuse selle kohta, kas soovitatud piirangud on asjakohased tervise- ja/või keskkonnariski vähendamiseks. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee koostab kaheteistkümne kuu jooksul alates ettepaneku avaldamisest arvamuse soovitatud piirangute ja nende sotsiaal-majanduslike mõjude kohta. Sotsiaal-majandusliku analüüsi komitee arvamuse eelnõu avaldatakse ECHA veebilehel, kus 60 päeva jooksul saavad huvitatud isikud esitada märkusi arvamuse eelnõu kohta.
Komiteede arvamused esitab ECHA komisjonile ja avaldab need oma veebilehel. Seejärel koostab komisjon kolme kuu jooksul REACH-määruse XVII lisa muudatuse eelnõu. Uus piirang või kehtiva piirangu muudatus võetakse vastu kontrolliga regulatiivmenetluse teel, kui nõukogu ega Euroopa Parlament ei väljenda eelnõu suhtes vastuseisu.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 23 jaanuar 2012 12:58