Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu

REACH-määruse XIV lisa

Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu ECHA veebilehel: Autoriseerimisloetelu

Kande number

Aine

Kehtestav määrus

Kehtestava määruse parandus

1.

5-tert-butüül-2,4,6- trinitro-m-ksüleen (muskusksüleen)

5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (Musk xylene)

EÜ nr: 201-329-4

CAS nr: 81-15-2

Komisjoni määrus (EL) nr 143/2011

Komisjoni määruse (EL) nr 143/2011 parandus

2.

4,4’-diaminodifenüülmetaan (MDA)

4,4’-Diaminodiphenylmethane (MDA)

EÜ nr: 202-974-4

CAS nr: 101-77-9

3.

Heksabromotsüklododekaan (HBCDD)

Hexabromocyclododecane (HBCDD)

EÜ nr: 221-695-9, 247-148-4

CAS nr: 3194-55-6, 25637-99-4

Alfa-heksabromotsüklododekaan

Alpha-hexabromocyclododecane

CAS nr: 134237-50-6

Beeta-heksabromotsüklododekaan

Beta-hexabromocyclododecane

CAS nr: 134237-51-7

Gamma-heksabromotsüklododekaan

Gamma-hexabromocyclododecane

CAS nr: 134237-52-8

4.

Bis(2-etüülheksüül)ftalaat (DEHP)

Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)

EÜ nr: 204-211-0

CAS nr: 117-81-7

5.

Bensüülbutüülftalaat (BBP)

Benzyl butyl phthalate (BBP)

EÜ nr: 201-622-7

CAS nr: 85-68-7

6.

Dibutüülftalaat (DBP)

Dibutyl phthalate (DBP)

EÜ nr: 201-557-4

CAS nr: 84-74-2

7.

Diisobutüülftalaat (DIBP)

Diisobutyl phthalate (DIBP)

EÜ nr: 201-553-2

CAS nr: 84-69-5

Komisjoni määrus (EL) nr 125/2012

 

8.

Diarseentrioksiid

Diarsenic trioxide

EÜ nr: 215-481-4

CAS nr: 1327-53-3

9.

Diarseenpentaoksiid

Diarsenic pentaoxide

EÜ nr: 215-116-9

CAS nr: 1303-28-2

10.

Pliikromaat

Lead chromate

EÜ nr: 231-846-0

CAS nr: 7758-97-6

11.

Pliisulfokromaatkollane (C.I. Pigment Yellow 34)

Lead sulfochromate yellow (C.I. Pigment Yellow 34)

EÜ nr: 215-693-7

CAS nr: 1344-37-2

12.

Pliikromaatmolübdaatsulfaatpunane (C. I. Pigment Red 104)

Lead chromate molybdate sulphate red (C.I. Pigment Red 104)

EÜ nr: 235-759-9

CAS nr: 12656-85-8

13.

Tris(2-kloroetüül)fosfaat (TCEP)

Tris(2-chloroethyl)phosphate (TCEP)

EÜ nr: 204-118-5

CAS nr: 115-96-8

14.

2,4-dinitrotolueen (2,4-DNT)

2,4 – Dinitrotoluene (2,4-DNT)

EÜ nr: 204-450-0

CAS nr: 121-14-2

15.

Trikloroetüleen

Trichloroethylene

EÜ nr: 201-167-4

CAS nr: 79-01-6

Komisjoni määrus (EL) nr 348/2013

 

16.

Kroomtrioksiid

Chromium trioxide

EÜ nr: 215-607-8

CAS nr: 1333-82-0

17.

Kroomtrioksiidist saadud happed ja nende oligomeerid

Acids generated from chromium trioxide and their oligomers

Rühm sisaldab:

Group containing:

Kroomhape

Chromic acid

EÜ nr: 231–801-5

CAS nr: 7738-94–5

Dikroomhape

Dichromic acid

EÜ nr: 236–881-5

CAS nr: 13530-68–2

Kroomhappe ja dikroomhappe oligomeerid

Oligomers of chromic acid and dichromic acid

EÜ nr: ei ole veel määratud

CAS nr: ei ole veel määratud

18.

Naatriumdikromaat

Sodium dichromate

EÜ nr: 234-190-3

CAS nr: 7789-12-0

10588-01-9

19.

Kaaliumdikromaat

Potassium dichromate

EÜ nr: 231–906-6

CAS nr: 7778-50–9

20.

Ammooniumdikromaat

Ammonium dichromate

EÜ nr: 232–143-1

CAS nr: 7789-09–5

21.

Kaaliumkromaat

Potassium chromate

EÜ nr: 232–140-5

CAS nr: 7789-00–6

22.

Naatriumkromaat

Sodium chromate

EÜ nr: 231–889-5

CAS nr: 7775-11–3

23. Formaldehüüdi ja aniliini reaktsiooni oligomeersed saadused (tehniline MDA)
Formaldehyde, oligomeric reaction products with aniline (technical MDA)
EÜ nr: 500-036-1
CAS nr: 25214-70-4
Komisjoni määrus (EL) nr 895/2014
24. Arseenhape
Arsenic acid
EÜ nr: 231-901-9
CAS nr: 7778-39-4
25. Bis(2-metoksüetüül)eeter (diglüüm)
Bis(2-methoxyethyl) ether (diglyme)
EÜ nr: 203-924-4
CAS nr: 111-96-6
26. 1,2-dikloroetaan (EDC)
1,2-dichloroethane (EDC)
EÜ nr: 203-458-1
CAS nr: 107-06-2
27. 2,2'-dikloro-4,4'-metüleendianiliin (MOCA)
2,2′-dichloro-4,4′-methylenedianiline (MOCA)
EÜ nr: 202-918-9
CAS nr: 101-14-4
28. Dikroom-tris(kromaat)
Dichromium tris(chromate)
EÜ nr: 246-356-2
CAS nr: 24613-89-6
29. Strontsiumkromaat
Strontium chromate
EÜ nr: 232-142-6
CAS nr: 7789-06-2
30. Kaaliumhüdroksüoktaoksoditsinkaatdikromaat
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate
EÜ nr: 234-329-8
CAS nr: 11103-86-9
31.

Pentatsinkkromaatoktahüdroksiid
Pentazinc chromate octahydroxide
EÜ nr: 256-418-0
CAS nr: 49663-84-5

32.

1-bromopropaan (n-propüülbromiid)

1-Bromopropane (n-propyl bromide)

EÜ nr: 203–445-0

CAS nr: 106–94-5

Komisjoni määrus (EL) nr 895/2014
33.

Diisopentüülftalaat

Diisopentylphthalate

EÜ nr: 210–088-4

CAS nr: 605–50-5
34.

1,2-benseendikarboksüülhappe di-C6-8-hargalküülestrid, C7-alküülrühmade ülekaaluga

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7 rich

EÜ nr: 276–158-1

CAS nr: 71888-89–6
35.

1,2-benseendikarboksüülhappe C7-11, hargnenud ja hargnemata ahelaga dialküülestrid

1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters

EÜ nr: 271–084-6

CAS nr: 68515-42–4
36.

1,2-benseendikarboksüülhappe dipentüülester hargnenud ja hargnemata ahelaga

1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear

EÜ nr: 284–032-2

CAS nr: 84777-06–0

37.

Bis(2-metoksüetüül)ftalaat

Bis(2-methoxyethyl) phthalate

EÜ nr: 204–212-6

CAS nr: 117–82-8

38.

Dipentüülftalaat

Dipentylphthalate

EÜ nr: 205–017-9

CAS nr: 131–18-0
39.

N-pentüül-isopentüülftalaat

N-pentyl-isopentylphthalate

EÜ nr: -

CAS nr: 776297-69–9
40.

Antratseenõli

Anthracene oil

EÜ nr: 292–602-7

CAS nr: 90640-80–5

41.

Pigi, kivisöetõrv, kõrgtemperatuurne

Pitch, coal tar, high temp.

EÜ nr: 266–028-2

CAS nr: 65996-93–2

42.

4-(1,1,3,3-tetrametüülbutüül)-fenool, etoksüülitud [hõlmab täpselt määratletud aineid ja UVCB-aineid, polümeere ja homolooge]

4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenol, ethoxylated (covering well-defined substances and UVCB substances, polymers and homologues)

EÜ nr: -

CAS nr: -

43.

4-nonüülfenool, hargnenud ja hargnemata ahelaga, etoksüülitud [hargnemata ja/või hargnenud alküülahelaga ained, mis on süsinikarvuga 9 seotud kovalentselt positsioonil 4 fenooliga, etoksüülitud, hõlmates UVCB-aineid ja täpselt määratletud aineid, polümeere ja homolooge, mis sisaldavad üksikuid isomeere ja/või nende kombinatsioone]

4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (substances with a linear and/or branched alkyl chain with a carbon number of 9 covalently bound in position 4 to phenol, ethoxylated covering UVCB- and well-defined substances, polymers and homologues, which include any of the individual isomers and/or combinations thereof)

EÜ nr: -

CAS nr: -

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 1 märts 2018 12:33