Kemikaaliseadus ning valdkonnaga seotud seadused

Kemikaaliseadus, vastu võetud 29.10.2015


Kemikaaliseaduse alusel kehtestatakse:


Hea laboritava nõuded ja kord
Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2015. a määrus nr 62

Hea laboritava nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuded ning kord
Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2015. a määrus nr 61

Kemikaali ohtlikkuse alammäär ja ohtliku kemikaali künniskoguse ning ettevõtte ohtlikkuse kategooria määramise kord
Majandus- ja taristuministri 2. veebruari 2016. a määrus nr 10

Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele
Majandus- ja taristuministri 1. märtsi 2016. a määrus nr 18

    
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatakse:

Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2001. a määrus nr 105

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus nr 293

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 11 aprill 2016 10:12