Rotterdami konventsioon

Teatavate Ohtlike Kemikaalide ja Pestitsiididega Rahvusvaheliseks kauplemiseks Nõusoleku saamise korda käsitlev Rotterdami konventsiooni tekst võeti vastu 10. septembril 1998. aastal toimunud ministrite konverentsil Rotterdamis ning jõustus 24. veebruaril 2004 (Rotterdami konventsiooni ingliskeelse teksti leiate siit).

Euroopa Ühendus ratifitseeris konventsiooni 20. detsembril 2002 ning Eesti liitus konventsiooniga 13. juunil 2006.
Rotterdami konventsioon loob seaduslikult siduvad kohustused rakendada eelnevalt teatatud nõusoleku protseduuri (PIC-protseduuri), mis võimaldab ametlikult teada saada ja teatavaks teha importivate riikide otsuseid selle kohta, kas nad soovivad saada edaspidi teatavate kemikaalide saadetisi, ning tagada, et eksportivad riigid neid otsuseid järgivad.

Konventsiooni eesmärgiks on edendada jagatud vastutust ning soodustada poolte koostööd ohtlike kemikaalide rahvusvahelises kaubanduses, et kaitsta inimese tervist, sealhulgas tarbijate ja töötajate tervist ning keskkonda teatavate rahvusvaheliselt kaubeldavate kemikaalide ja pestitsiidide kahjuliku mõju eest ja aidata kaasa selliste kemikaalide keskkonnaohutule kasutamisele.

Eksport ja import Rotterdami konventsiooni mõistes on kemikaali liikumine ühe konventsiooniosalise territooriumilt teise konventsiooniosalise territooriumile ning konventsiooni kohaldatakse keelustatud või rangelt piiratud käitlemisega kemikaalidele ja eriti ohtlikele pestitsiidivormidele.

Kemikaalide importi käsitlevad otsused leiate siit. Iga kuue kuu tagant edastab sekretariaat konventsiooniosalistele saadud impordivastused (PIC-ringkirjad).

Lisainformatsiooni Rotterdami konventsiooni kohta saab PIC veebilehelt.

Rotterdami konventsiooni liikmesriigid.

Kogemust praktilistes küsimustes on võimalik saada e-õppevahendi abil.  

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 27 märts 2014 10:49