Kemikaalide loetelu

PIC-määruse alla kuuluvaid kemikaale saab otsida Euroopa Kemikaaliameti leheküljelt.

I lisa
PIC-määrust kohaldatakse I lisas loetletud ainetele ja segudele, milles sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse.

PIC-määrust kohaldatakse toodetele, mis sisaldavad I lisa 2. või 3. osas loetletud ainet lähteolekus või segu, mille sellise aine sisaldus on nii suur, et see muude ainete sisaldusest olenemata tekitab määruses (EÜ) nr 1272/2008 sätestatud märgistamiskohustuse.

1. osa - kemikaalid, mille suhtes kehtib ekspordist teatamise nõue
I lisa 1. osas loetletud kemikaalide suhtes kohaldatakse PIC-määruse artiklis 8 sätestatud ekspordist teavitamise kohustust.
Loetelu sisaldab kõiki kemikaale, mille kasutamine liidus on keelustatud või rangelt piiratud vähemalt ühes PIC-määruses määratletud kasutuse alakategoorias:
• kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaalid;
• üldiseks kasutamiseks ettenähtud tööstuskemikaalid;
• pestitsiidid, mida kasutatakse taimekaitsevahendina;
• muud pestitsiidid, k.a biotsiidid.

2. osa - kemikaalid, mis vastavad PIC-teatise esitamise tingimustele
Lisaks eksporditeatise esitamise kohustusele nõutakse ekspordi lubamiseks importiva riigi selgesõnalist nõusolekut.
Loetelu sisaldab kemikaale, mille kasutamine Euroopa Liidus on keelustatud või rangelt piiratud ühes või mitmes kasutuskategoorias: pestitsiidid või tööstuskemikaalid.

3. osa - kemikaalid, mille kohta kehtib PIC-protseduuri nõue
Lisaks eksporditeatise esitamise kohustusele nõutakse ekspordi lubamiseks importiva riigi selgesõnaline nõusolek, välja arvatud juhul, kui viimase PIC-ringkirjaga teatatakse, et importiv riik on esitanud positiivse impordivastuse või on selgesõnalise nõusoleku andmise kohta tehtud erand.
Loetelu sisaldab kemikaale, mida on nimetatud Rotterdami konventsiooni III lisas.

V lisa
PIC-määruse V lisas loetletakse kemikaalid ja tooted, mille kasutamine on Euroopa Liidus inimese tervise või keskkonna kaitseks keelustatud ja mida ei tohi PIC-määruse artikli 15 lõike 2 kohaselt eksportida.

1. osa
Loetelu sisaldab püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja B lisas loetletud püsivaid orgaanilisi saasteaineid vastavalt kõnealuses konventsioonis esitatud määratlustele.

2. osa
Loetelu sisaldab kemikaale ja tooteid, mis ei ole püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni A ja B lisas loetletud püsivad orgaanilised saasteained.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 7 detsember 2016 15:36