Eksporditavatele kemikaalidele lisatav teave

Kõikide ekspordiks ettenähtud kemikaalide suhtes kohaldatakse Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1272/2008, määruse (EÜ) nr 1107/2009 ja direktiivi 98/8/EÜ või muude asjakohaste ühenduse õigusaktidega või nende alusel kehtestatud pakendamist ja märgistamist käsitlevaid sätteid nii, et need ei oleks vastuolus importivate konventsiooniosaliste või muude riikide erinõuetega.

Kemikaalide aegumis- ja tootmiskuupäevad märgitakse etiketile, kui see on asjakohane ning vajadusel esitatakse aegumiskuupäevad eri kliimavöötmete jaoks.

Kemikaalidega peab eksportimisel kaasas olema Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaaliamet) vastav kemikaali ohutuskaart.

Kui võimalik, esitatakse teave kemikaali märgistusel ja ohutuskaardil sihtriigi või ettenähtud kasutuspiirkonna ametlikes keeltes või ühes või mitmes peamises keeles.

 

 
Viimati uuendatud:  neljapäev, 27 märts 2014 13:47