Ohtlike kemikaalide eksport/import

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 649/2012 (PIC-määrus) reguleerib teatud ohtlike kemikaalide eksporti ja importi ning sätestab kohustused ettevõtetele, kes soovivad eksportida kõnealuseid kemikaale Euroopa Liidu välistesse riikidesse.
Määrusega rakendatakse Euroopa Liidus Rotterdami konventsiooni, mis käsitleb teatavate ohtlikele kemikaalide ja pestitsiidide rahvusvaheliseks kauplemiseks nõusoleku saamise korda. Käesolev määrus sisaldab ka teavet Stockholmi konventsiooni püsivate orgaaniliste saasteainete (POP) kohta, mille eksport on keelustatud.

PIC-määruse järgi on eksport üks järgmistest tegevustest:
a) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 28 lõike 2 tingimustele vastava kemikaali alaline või ajutine eksport;
b) Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 28 lõike 2 tingimustele mittevastava kemikaali reeksport, kui see kemikaal suunatakse muule tolliprotseduurile kui liidu välistransiidiprotseduur kaupade veoks läbi liidu tolliterritooriumi.

Import on kemikaali füüsiline sissevedu liidu tolliterritooriumile, kui see kemikaal suunatakse muule tolliprotseduurile kui liidu välistransiidiprotseduur kaupade veoks läbi liidu tolliterritooriumi.

PIC-määrust kohaldatakse järgmiste kemikaalide suhtes:
• teatavad ohtlikud kemikaalid, mille suhtes konventsiooni alusel kehtib PIC-protseduuri nõue;
• teatavad ohtlikud kemikaalid, mille kasutamine liidus või liikmesriigis on keelustatud või rangelt piiratud;
• kõik eksporditavad kemikaalid, seoses nende kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamisega.

PIC-määruse kohaldamisalasse ei kuulu:
• narkootilised ja psühhotroopsed ained;
• radioaktiivsed materjalid ja ained;
• jäätmed;
• keemiarelvad;
• toit ja toidulisandid;
• töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata sööt (k.a söödalisandid), mis on ette nähtud loomade söötmiseks;
• geneetiliselt muundatud organismid;
• ravimid ja veterinaarravimid;
• kemikaalid, mida eksporditakse teadusuuringute või analüüsi jaoks kogustes, mis tõenäoliselt ei mõjuta inimeste tervist ega keskkonda ning mis kalendriaastas mingil juhul ei ületa iga eksportija puhul iga importiva riigi kohta 10 kg.

Lisainfo:
Ohtlike kemikaalide eksporti ja importi käsitleva määruse (EL) nr 649/2012 rakendamise juhend

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 7 detsember 2016 15:30