Teavitamine aine andmete lisamiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku

Vastavalt CLP määruse artiklile 40 on ainete tootjad ja importijad, kes viivad turule aine,

  • mis vastab ohtlikuks klassifitseerimise kriteeriumidele ja viiakse turule kas puhasainena või segu koostisainena, mille sisaldus segus ületab CLP määruse I lisas või direktiivis 1999/45/EÜ sätestatud sisalduse piirväärtusi, millest tingituna on segu klassifitseeritud ohtlikuks,
  • või mis kuulub registreerimisele vastavalt REACH määrusele,

kohustatud teatama Euroopa Kemikaaliametile andmed aine kohta klassifitseerimis- ja märgistusandmikusse lisamiseks sõltumata aine kogusest. Ainest ei ole vaja teavitada, kui see on REACH määruse kohaselt juba registreeritud koos CLP määruse kriteeriumidele vastava klassifikatsiooni ja märgistusega, või kui teavitaja on sellest juba varem teavitanud.

Teavitamise tähtajad
Ohtlikest ainetest, mis on turule viidud:

  • peale 1. detsembrit 2010, peab teavitama ühe kuu jooksul pärast nende turule viimist. See kehtib ka nende ainete korral, mida on turule viidud enne 1. detsembrit 2010, ning seejärel uuesti peale seda kuupäeva, kuid mitte nimetatud kuupäeval.
  • 1. detsembril 2010, peab teavitama Euroopa Kemikaaliametit 3. jaanuariks 2011. See nõue puudutab neid aineid, mida on turule viidud enne nimetatud kuupäeva ja viiakse jätkuvalt või uuesti turule 1. detsembril 2010.

Teavitamisel tuleb esitada järgmine teave:

  • Aine turule viimise eest vastutava teavitaja andmed;
  • Aine identifitseerimisandmed;
  • Aine klassifikatsioon vastavalt CLP määrusele;
  • Põhjendus selle kohta, kui aine ei ole klassifitseeritud teatavatesse ohuklassidesse;
  • Konkreetsed sisalduse piirväärtused või korrutustegurid ja nende põhjendused;
  • Aine märgistuselemendid koos kindlaks määratud täiendavate ohulausetega.

Teabe esitamiseks kasutatav formaat
Ettevõtted saavad esitada teabe aine kandmiseks klassifitseerimis- ja märgistusandmikku IUCLID 5 vormingus läbi REACH-IT süsteemi. Hetkel töötatakse teavitamisprotsessi lihtsamaks muutmiseks välja uusi funktsioone, et teavitamist saaks esitada otse REACH-IT süsteemis ilma IUCLID 5 kasutamata.

Euroopa Kemikaaliameti klassifitseerimis- ja märgistusandmiku andmebaas

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 23 jaanuar 2013 17:40