Ohtlikuks klassifitseeritud segudest teavitamine

Vastavalt CLP-määruse artiklile 45 on segusid turule viivad importijad ja allkasutajad kohustatud esitama teabe turule viidavate segude keemilise koostise kohta, kui need segud on klassifitseeritud ohtlikuks, lähtudes nende mõjust tervisele või füüsikalistest mõjudest.

Nimetatud teave tuleb esitada Terviseameti mürgistusteabekeskusele aadressil: info|ä|16662.ee

Teave on vajalik ennetus- ja ravimeetmete väljatöötamiseks hädaolukordades.

Saadud teavet säilitatakse konfidentsiaalsena.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 27 september 2017 17:02