Riskilaused

 

OHTLIKE AINETE JA VALMISTISTE RISKILAUSED (R-LAUSED)

R1       Plahvatusohtlik kuivana

R2       Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel

R3       Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel

R4       Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid

R5       Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse

R6       Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta

R7       Võib põhjustada tulekahju

R8       Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju

R9       Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega

R10     Tuleohtlik

R11     Väga tuleohtlik

R12     Eriti tuleohtlik

R14     Reageerib ägedalt veega

R15     Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas

R16     Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega

R17     Isesüttiv õhu käes

R18     Kasutamisel võib moodustuda tule- või plahvatusohtlik auru-õhu segu

R19     Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide

R20     Kahjulik sissehingamisel

R21     Kahjulik kokkupuutel nahaga

R22     Kahjulik allaneelamisel

R23     Mürgine sissehingamisel

R24     Mürgine kokkupuutel nahaga

R25     Mürgine allaneelamisel

R26     Väga mürgine sissehingamisel

R27     Väga mürgine kokkupuutel nahaga

R28     Väga mürgine allaneelamisel

R29     Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas

R30     Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks

R31     Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas

R32     Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas

R33     Kumulatiivse toime oht

R34     Põhjustab söövitust

R35     Põhjustab tugevat söövitust

R36     Ärritab silmi

R37     Ärritab hingamiselundeid

R38     Ärritab nahka

R39     Väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht

R40     Võimalik vähktõve põhjustaja

R41     Silmade kahjustamise tõsine oht

R42     Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust

R43     Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust

R44     Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis

R45     Võib põhjustada vähktõbe

R46     Võib põhjustada pärilikke kahjustusi

R48     Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht

R49     Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe

R50     Väga mürgine veeorganismidele

R51     Mürgine veeorganismidele

R52     Kahjulik veeorganismidele

R53     Võib avaldada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet

R54     Mürgine taimedele

R55     Mürgine loomadele

R56     Mürgine mullaorganismidele

R57     Mürgine mesilastele

R58     Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet

R59     Ohtlik osoonikihile

R60     Võib kahjustada sigivust

R61     Võib kahjustada loodet

R62     Võimalik sigivuse kahjustamise oht

R63     Võimalik loote kahjustamise oht

R64     Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu

R65     Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi

R66     Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist

R67     Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust

R68     Pöördumatute kahjustuste oht

 

RISKI ÜHENDLAUSED

R14/15            Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi

R15/29            Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas

R20/21            Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R20/22            Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel

R20/21/22       Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R21/22            Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R23/24            Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R23/25            Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel

R23/24/25       Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R24/25            Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R26/27            Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R26/28            Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel

R26/27/28       Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R27/28            Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R36/37            Ärritab silmi ja hingamiselundeid

R36/38            Ärritab silmi ja nahka

R36/37/38       Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka

R37/38            Ärritab hingamiselundeid ja nahka

R39/23            Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel

R39/24            Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel

R39/25            Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel

R39/23/24       Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R39/23/25       Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel

R39/24/25       Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R39/23/24/25  Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R39/26            Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel

R39/27            Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga

R39/28            Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel

R39/26/27       Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R39/26/28       Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel

R39/27/28       Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R39/26/27/28  Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R42/43            Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R48/20            Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel

R48/21            Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga

R48/22            Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel

R48/20/21       Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R48/20/22       Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel

R48/21/22       Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R48/20/21/22  Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R48/23            Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel

R48/24            Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga

R48/25            Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel

R48/23/24       Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R48/23/25       Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel

R48/24/25       Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R48/23/24/25  Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R50/53            Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet

R51/53            Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet

R52/53            Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet

R68/20            Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel

R68/21            Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga

R68/22            Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel

R68/20/21       Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga

R68/20/22       Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel

R68/21/22       Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

R68/20/21/22  Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel

 

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 24 november 2009 09:57