Ohutuslaused

OHTLIKE AINETE JA VALMISTISTE OHUTUSLAUSED (S-LAUSED)

S1       Hoida lukustatult

S2       Hoida lastele kättesaamatus kohas

S3       Hoida jahedas

S4       Mitte hoida eluruumides

S5       Hoida sisu ... all (sobiva vedeliku määrab valmistaja)

S6       Hoida ... all (inertgaasi määrab valmistaja)

S7       Hoida pakend tihedalt suletuna

S8       Hoida pakend kuivana

S9       Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas

S12     Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis

S13     Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast

S14     Hoida eraldi ... (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja)

S15     Hoida eemal soojusallikast

S16     Hoida eemal süttimisallikast – mitte suitsetada!

S17     Hoida eemal süttivatest ainetest

S18     Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult

S20     Käitlemisel söömine ja joomine keelatud

S21     Käitlemisel suitsetamine keelatud

S22     Vältida tolmu sissehingamist

S23     Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist

S24     Vältida kokkupuudet nahaga

S25     Vältida silma sattumist

S26     Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole

S27     Võtta koheselt seljast saastunud riided

S28     Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja)

S29     Mitte valada kanalisatsiooni

S30     Kemikaalile vett mitte lisada

S33     Vältida staatilise elektri teket

S35     Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult

S36     Kanda sobivat kaitseriietust

S37     Kanda sobivaid kaitsekindaid

S38     Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit

S39     Kanda silmade/näokaitset

S40     Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

S41     Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist

S42     Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja)

S43     Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada!)

S45     Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti)

S46     Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti

S47     Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja)

S48     Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja)

S49     Hoida ainult originaalpakendis

S50     Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja)

S51     Käidelda hästiventileeritavas kohas

S52     Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel

S53     Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga

S56     Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti

S57     Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit

S59     Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta

S60     Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed

S61     Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga

S62     Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti

S63     Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali

S64     Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel)

 

ÜHENDOHUTUSLAUSED

S1/2    Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas

S3/7    Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas

S3/9/14           Hoida jahedas, hästi ventileeritavas kohas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja)

S3/9/14/49      Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas kohas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja)

S3/9/49           Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas

S3/14  Hoida jahedas, eraldi ... (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja)

S7/8    Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana

S7/9    Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas

S7/47  Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja)

S20/21            Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud

S24/25            Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma

S27/28            Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja)

S29/35            Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult

S29/56            Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti

S36/37            Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid

S36/37/39       Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset

S36/39            Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset

S37/39            Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset

S47/49            Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja)

 

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 18 märts 2013 13:08