Ohulaused

Füüsikaliste ohutegurite ohulaused

2.1 – Lõhkeained, ebapüsivad lõhkeained
H200 Ebapüsiv lõhkeaine

2.1 – Lõhkeained, alamklass 1.1
H201 Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht

2.1 – Lõhkeained, alamklass 1.2
H202 Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumisoht

2.1 – Lõhkeained, alamklass 1.3
H203 Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht

2.1 – Lõhkeained, alamklass 1.4
H204 Süttimis- või laialipaiskumisoht

2.1 – Lõhkeained, alamklass 1.5
H205 Süttimise korral massiplahvatusoht

2.2 – Tuleohtlikud gaasid, 1. ohukategooria
H220 Eriti tuleohtlik gaas

2.2 – Tuleohtlikud gaasid, 2. ohukategooria
H221 Tuleohtlik gaas

2.3 – Tuleohtlikud aerosoolid, 1. ohukategooria
H222 Eriti tuleohtlik aerosool

2.3 – Tuleohtlikud aerosoolid, 2. ohukategooria
H223 Tuleohtlik aerosool

2.6 – Tuleohtlikud vedelikud, 1. ohukategooria
H224 Eriti tuleohtlik vedelik ja aur

2.6 – Tuleohtlikud vedelikud, 2. ohukategooria
H225 Väga tuleohtlik vedelik ja aur

2.6 – Tuleohtlikud vedelikud, 3. ohukategooria
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur

2.7 – Tuleohtlikud tahked ained, 1. ja 2. ohukategooria
H228 Tuleohtlik tahke aine

2.8 – Isereageerivad ained ja segud, tüüp A/2.15 – Orgaanilised peroksiidid, tüüp A
H240 Kuumenemisel võib plahvatada

2.8 – Isereageerivad ained ja segud, tüüp B/2.15 – Orgaanilised peroksiidid, tüüp B
H241 Kuumenemisel võib süttida või plahvatada

2.8 – Isereageerivad ained ja segud, tüübid C, D, E ja F/2.15 – Orgaanilised peroksiidid, tüübid C, D, E ja F
H242 Kuumenemisel võib süttida

2.9 – Pürofoorsed vedelikud, 1. ohukategooria/2.10 – Pürofoorsed tahked ained, 1. ohukategooria
H250 Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest

2.11 – Isekuumenevad ained ja segud, 1. ohukategooria
H251 Isekuumenev, võib süttida

2.11 – Isekuumenevad ained ja segud, 2. ohukategooria
H252 Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida

2.12 – Ained ja segud, mis veega kokkupuutel eraldavad tuleohtlikke gaase, 1. ohukategooria
H260 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida

2.12 – Ained ja segud, mis veega kokkupuutel eraldavad tuleohtlikke gaase, 2. ja 3. ohukategooria
H261 Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase

2.4 – Oksüdeerivad gaasid, 1. ohukategooria
H270 Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija.

2.13 – Oksüdeerivad vedelikud, 1. ohukategooria/2.14 – Oksüdeerivad tahked ained, 1. ohukategooria
H271 Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija

2.13 – Oksüdeerivad vedelikud, 2. ja 3. ohukategooria/2.14 – Oksüdeerivad tahked ained, 2. ja 3. ohukategooria
H272 Võib soodustada põlemist; oksüdeerija

2.5 – Rõhu all olevad gaasid:
              kokkusurutud gaas
              veeldatud gaas
              lahustatud gaas
H280 Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada

2.5 – Rõhu all olevad gaasid: külmutatud veeldatud gaas
H281 Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või -kahjustusi

2.16 – Metalli söövitavad ained ja segud, 1. ohukategooria
H290 Võib söövitada metalle


Ohulaused terviseohtude kohta


3.1 – Äge (suukaudne) mürgisus, 1. ja 2. ohukategooria
H300 Allaneelamisel surmav

3.1 – Äge (suukaudne) mürgisus, 3. ohukategooria
H301 Allaneelamisel mürgine

3.1 – Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria
H302 Allaneelamisel kahjulik

3.10 – Hingamiskahjustused, 1. ohukategooria
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav

3.1 – Äge (nahakaudne) mürgisus, 1. ja 2. ohukategooria
H310 Nahale sattumisel surmav

3.1 – Äge (nahakaudne) mürgisus, 3. ohukategooria
H311 Nahale sattumisel mürgine

3.1 – Äge (nahakaudne) mürgisus, 4. ohukategooria
H312 Nahale sattumisel kahjulik

3.2 – Nahasöövitus/-ärritus; 1.A, 1.B ja 1.C ohukategooria
H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi

3.2 – Nahasöövitus/-ärritus, 2. ohukategooria
H315 Põhjustab nahaärritust

3.4 – Naha sensibiliseerimine, 1., 1A- ja 1B-ohukategooria
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni

3.3 – Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. ohukategooria
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi

3.3 – Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 2. ohukategooria
H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust

3.1 – Äge mürgisus (sissehingamisel), 1. ja 2. ohukategooria
H330 Sissehingamisel surmav

3.1 – Äge mürgisus (sissehingamisel), 3. ohukategooria
H331 Sissehingamisel mürgine

3.1 – Äge mürgisus (sissehingamisel), 4. ohukategooria
H332 Sissehingamisel kahjulik

3.4 – Hingamisteede sensibiliseerimine, 1., 1A- ja 1B-ohukategooria
H334 Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi

3.8 – Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria, hingamisteede ärritus
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust

3.8 – Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 3. ohukategooria, narkootiline toime
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust

3.5 – Mutageensus sugurakkudele, 1.A ja 1.B ohukategooria
H340 Võib põhjustada geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.5 – Mutageensus sugurakkudele, 2. ohukategooria
H341 Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.6 – Kantserogeensus, 1.A ja 1.B ohukategooria
H350 Võib põhjustada vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.6 – Kantserogeensus, 2. ohukategooria
H351 Arvatavasti põhjustab vähktõbe <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.7 – Reproduktiivtoksilisus, 1.A ja 1.B ohukategooria
H360 Võib kahjustada viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.7 – Reproduktiivtoksilisus, 2. ohukategooria
H361 Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet <märkida spetsiifiline toime, kui see on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.7 – Reproduktiivtoksilisus, täiendav ohukategooria, toime imetamisele ja imetamise kaudu
H362 Võib kahjustada rinnaga toidetavat last

3.8 – Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 1. ohukategooria
H370 Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.8 – Mürgisus sihtelundi suhtes – ühekordne kokkupuude, 2. ohukategooria
H371 Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.9 – Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 1. ohukategooria
H372 Kahjustab elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.9 – Mürgisus sihtelundi suhtes – korduv kokkupuude, 2. ohukategooria
H373 Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud>

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne) ja äge mürgisus (nahakaudne), 1. ja 2. ohukategooria
H300 + H310 Allaneelamisel või nahale sattumisel surmav

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne) ja äge mürgisus (sissehingamisel), 1. ja 2. ohukategooria
H300 + H330 Allaneelamisel või sissehingamisel surmav

3.1 – Äge mürgisus (nahakaudne) ja äge mürgisus (sissehingamisel), 1. ja 2. ohukategooria
H310 + H330 Nahale sattumisel või sissehingamisel surmav

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne), äge mürgisus (nahakaudne) ja äge mürgisus(sissehingamisel), 1. ja 2. ohukategooria
H300 + H310 + H330 Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel surmav

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne) ja äge mürgisus (nahakaudne), 3. ohukategooria
H301 + H311 Allaneelamisel või nahale sattumisel mürgine

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne) ja äge mürgisus (sissehingamisel), 3. ohukategooria
H301 + H331 Allaneelamisel või sissehingamisel mürgine

3.1 – Äge mürgisus (nahakaudne) ja äge mürgisus (sissehingamisel), 3. ohukategooria
H311 + H331 Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne), äge mürgisus (nahakaudne) ja äge mürgisus(sissehingamisel), 3. ohukategooria
H301 + H311 + H331 Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne) ja äge mürgisus (nahakaudne), 4. ohukategooria
H302 + H312 Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne) ja äge mürgisus (sissehingamisel), 4. ohukategooria
H302 + H332 Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik

3.1 – Äge mürgisus (nahakaudne) ja äge mürgisus (sissehingamisel), 4. ohukategooria
H312 + H332 Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik

3.1 – Äge mürgisus (suukaudne), äge mürgisus (nahakaudne) ja äge mürgisus(sissehingamisel), 4. ohukategooria
H302 + H312 + H332 Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik


Ohulaused keskkonnaohtude kohta


4.1 – Ohtlik vesikeskkonnale – ägeda mürgisuse 1. ohukategooria
H400 Väga mürgine veeorganismidele

4.1 – Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 1. ohukategooria
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

4.1 – Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 2. ohukategooria
H411 Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime

4.1 – Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria
H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

4.1 – Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 4. ohukategooria
H413 Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet

5.1 – Ohtlik osoonikihile (1. ohukategooria)
H420 Kahjustab rahvatervist ja keskkonda, hävitades kõrgatmosfääris asuvat osoonikihti

Täiendav ohuteave

Füüsikalised omadused
EUH001 Plahvatusohtlik kuivana
EUH006 Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta
EUH014 Reageerib ägedalt veega
EUH018 Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu
EUH019 Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide
EUH044 Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis

Tervist mõjutavad omadused
EUH029 Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas
EUH031 Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas
EUH032 Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas
EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
EUH070 Silma sattumisel mürgine
EUH071 Söövitav hingamisteedele

Täiendavad märgistuselemendid/teave teatavate segude kohta

EUH201/201A Sisaldab pliid. Mitte kasutada pindadel, mida lapsed võivad närida või imeda/Ettevaatust! Sisaldab pliid
EUH202 Tsüanoakrülaat. Ohtlik. Liimib naha ja silmad hetkega. Hoida lastele kättesaamatus kohas
EUH203 Sisaldab kroomi (VI). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni
EUH204 Sisaldab isotsüanaate. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni
EUH205 Sisaldab epoksükomponente. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni
EUH206 Ettevaatust! Mitte kasutada koos teiste toodetega. Segust võib eralduda ohtlikke gaase (kloori)
EUH207 Ettevaatust! Sisaldab kaadmiumi. Kasutamisel moodustuvad ohtlikud aurud. Vt tootja esitatud teavet. Järgida ohutuseeskirju
EUH208 Sisaldab <sensibiliseeriva aine nimetus>. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni
EUH209/209A Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks/Kasutamisel võib muutuda tuleohtlikuks
EUH210 Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 5 märts 2012 11:40