Hoiatuslaused

Üldised hoiatuslaused

P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.

 

Hoiatuslaused ennetamise kohta

P201 Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.

P202 Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.

P210 Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. – Mitte suitsetada.

P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.

P220 Hoida eemal rõivastest/…/süttivast materjalist.

P221 Rakendada ettevaatusabinõusid, et vältida segunemist põlevainetega ….

P222 Hoida õhuga kokkupuute eest.

P223 Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise.

P230 Niisutada …-ga.

P231 Käidelda inertgaasis.

P232 Hoida niiskuse eest.

P233 Hoida pakend tihedalt suletuna.

P234 Hoida üksnes originaalpakendis.

P235 Hoida jahedas.

P240 Mahuti ja vastuvõtuseade maandada/ühendada.

P241 Kasutada plahvatuskindlaid elektri-/ventilatsiooni-/valgustus-/…/seadmeid.

P242 Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid.

P243 Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu.

P244 Hoida reduktsiooniklapid rasvast ja õlist puhtad.

P250 Hoida kriimustamise/põrutuse/…/hõõrdumise eest.

P251 Mahuti on rõhu all: mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

P260 Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.

P262 Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.

P263 Vältida kokkupuudet raseduse/imetamise ajal.

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega ….

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P271 Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas.

P272 Saastunud töörõivaid töökohast mitte välja viia.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P281 Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

P282 Kanda külmakaitsekindaid/kaitsemaski/kaitseprille.

P283 Kanda tule-/leegikindlat/tule levikut aeglustavat rõivastust.

P284 Kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

P285 Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

P231 + P232 Käidelda inertgaasis. Hoida niiskuse eest.

P235 + P410 Hoida jahedas. Hoida päikesevalguse eest.

 

Hoiatuslaused reageerimise kohta

P301 ALLANEELAMISE KORRAL:

P302 NAHALE SATTUMISE KORRAL:

P303 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL:

P304 SISSEHINGAMISE KORRAL:

P305 SILMA SATTUMISE KORRAL:

P306 RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL:

P307 Kokkupuute korral:

P308 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:

P309 Kokkupuute või halva enesetunde korral:

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P311 Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P312 Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P313 Pöörduda arsti poole.

P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.

P315 Pöörduda viivitamata arsti poole.

P320 Nõuab viivitamatut eriravi (vt … käesoleval etiketil).

P321 Nõuab eriravi (vt … käesoleval etiketil).

P322 Nõuab erimeetmeid (vt … käesoleval etiketil).

P330 Loputada suud.

P331 MITTE kutsuda esile oksendamist.

P332 Nahaärrituse korral:

P333 Nahaärrituse või lööbe korral:

P334 Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress.

P335 Pühkida lahtised osakesed nahalt maha.

P336 Sulatada külmunud piirkonnad leige veega. Kannatada saanud piirkonda mitte hõõruda.

P337 Kui silmade ärritus ei möödu:

P338 Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P340 Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

P341 Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

P342 Hingamisteede probleemide ilmnemise korral:

P350 Pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.

P351 Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

P352 Pesta rohke vee ja seebiga.

P353 Loputada nahka veega/loputada duši all.

P360 Saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.

P361 Kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.

P362 Võtta saastunud rõivad seljast ja pesta neid enne järgmist kasutamist.

P363 Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.

P370 Tulekahju korral:

P371 Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega:

P372 Tulekahju korral plahvatusoht.

P373 Kui tuli jõuab lõhkeaineteni, MITTE teha kustutustöid.

P374 Kustutustöid teha tavaliste ettevaatusabinõudega ja mõistlikust kaugusest.

P375 Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

P376 Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

P377 Lekkiva gaasi põlemise korral mitte kustutada, välja arvatud juhul, kui leket on võimalik ohutult peatada.

P378 Kustutamiseks kasutada ….

P380 Ala evakueerida.

P381 Eemaldada kõik süüteallikad, kui seda on võimalik teha ohutult.

P390 Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P301 + P310 ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P301 + P312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P301 + P330 + P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

P302 + P334 NAHALE SATTUMISE KORRAL: hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress.

P302 + P350 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta õrnalt rohke vee ja seebiga.

P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke vee ja seebiga.

P303 + P361 + P353 NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all.

P304 + P340 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

P304 + P341 SISSEHINGAMISE KORRAL: hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata.

P305 + P351 + P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P306 + P360 RÕIVASTELE SATTUMISE KORRAL: saastunud rõivad ja nahk loputada viivitamata rohke veega ning alles seejärel rõivad eemaldada.

P307 + P311 Kokkupuute korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P308 + P313 Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.

P309 + P311 Kokkupuute või halva enesetunde korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P332 + P313 Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole.

P333 + P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.

P335 + P334 Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees/panna peale niiske kompress.

P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

P342 + P311 Hingamisteede probleemide ilmnemise korral: võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P370 + P376 Tulekahju korral: leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult.

P370 + P378 Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks ….

P370 + P380 Tulekahju korral: ala evakueerida.

P370 + P380 + P375 Tulekahju korral: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

P371 + P380 + P375 Suure tulekahju korral ning kui on tegemist suurte kogustega: ala evakueerida. Plahvatusohu tõttu teha kustutustöid eemalt.

 

Hoiatuslaused säilitamise kohta

P401 Hoida ….

P402 Hoida kuivas.

P403 Hoida hästi ventileeritavas kohas.

P404 Hoida suletud mahutis.

P405 Hoida luku taga.

P406 Hoida sööbekindlas/…/sööbekindla sisevooderdisega mahutis.

P407 Jätta virnade/kaubaaluste vahele õhuvahe.

P410 Hoida päikesevalguse eest.

P411 Hoida temperatuuril mitte üle … ºC/… ºF.

P412 Mitte hoida temperatuuril üle 50 ºC/122 ºF.

P413 Kogust, mis on suurem kui … kg/… naela, hoida temperatuuril mitte üle … ºC/… ºF.

P420 Hoida eemal teistest materjalidest.

P422 Hoida sisu ….

P402 + P404 Hoida kuivas. Hoida suletud mahutis.

P403 + P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.

P403 + P235 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas.

P410 + P403 Hoida päikesevalguse eest. Hoida hästi ventileeritavas kohas.

P410 + P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 ºC/122 ºF.

P411 + P235 Hoida temperatuuril mitte üle … ºC/… ºF. Hoida jahedas.

 

Hoiatuslaused kõrvaldamise kohta

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada ….

P502 Hankida valmistajalt/tarnijalt teavet kemikaali taaskasutamise/ringlussevõtu kohta.

 
Viimati uuendatud:  reede, 23 märts 2012 10:34