Lisainfo

Euroopa Komisjoni CLP määruse juhendlehekülg: CLP/GHS

Kemikaalide märgistuse infomaterjalid:

Eesti Keemiatööstuse Liidu uuest märgistusest teavitavad teabelehed

Euroopa Kemikaaliameti (ECHA) kodulehekülg CLP kohta

Küsimuste-vastuste dokument CLP määruse kohta: Questions & Answers on Regulation (EC) No 1272/2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Euroopa Kemikaaliameti CLP korduma kippuvad küsimused: CLP Frequently Asked Questions 

Euroopa Kemikaaliameti loodud terminite andmebaas: ECHA-term

Tähtis teave kemikaalide allkasutajatele Euroopa Liidus: 2010 - aeg kemikaalid ümber klassifitseerida!

Tähtis teave kemikaalide importijatele Euroopa Liidus: 2010 - aeg kemikaalid ümber klassifitseerida!

Kiireloomuline teave ettevõtetele, kes müüvad kemikaale Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides: 2010. aastal tuleb kemikaalid ümber klassifitseerida!

 

Määruse (EÜ) nr 1272/2008 ja Direktiivi 67/548/EMÜ võrdlustabel:

Määrus (EÜ) nr 1272/2008Direktiiv 67/548/EMÜ
Piktogrammid Sümbolid
Ohulaused Riskilaused
Hoiatuslaused Ohutuslaused
Segud Valmistised
Tunnussõnad (Ettevaatust/Hoiatus) Ohu sõnalised tähendused (Ärritav)
Lisa VI Lisa I
Ohtlik (Hazardous) Ohtlik (Dangerous)

 

 

 
Viimati uuendatud:  reede, 27 jaanuar 2017 16:38