Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Classification, Labelling and Packaging - CLP

Kemikaale, nii aineid kui segusid, klassifitseeritakse, märgistatakse ja pakendatakse CLP-määruse alusel. Lühend CLP tähistab ingliskeelseid sõnu klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine (classification, labelling, packaging). CLP-määrus jõustus jaanuaris 2009 ning sellega kehtestatud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriumite aluseks on ÜRO poolt välja töötatud ühtne ülemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteem (GHS).

CLP-määrusega tagatakse, et töötajaid ja tarbijaid teavitatakse kemikaalidega kaasnevatest ohtudest kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise kaudu.

Enne turustamist peab tarnija tegema kindlaks ainete ja segude omadused ning klassifitseerima need vastavalt CLP-määruses sätestatud kriteeriumitele ning seejärel kemikaalid märgistatama. Teave kemikaalide mõju kohta inimese tervisele ja/või keskkonnale edastatakse kemikaali märgistusel piktogrammide, ohulausete ja hoiatuslausete abil.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 27 september 2017 17:11