Ohtlikuks klassifitseeritud segudest teavitamine

Vastavalt CLP-määruse artiklile 45 on segusid turule viivad importijad ja allkasutajad kohustatud esitama teabe turule viidavate segude keemilise koostise kohta, kui need segud on klassifitseeritud ohtlikuks, lähtudes nende mõjust tervisele või füüsikalistest mõjudest.

Nimetatud teave tuleb esitada Terviseameti mürgistusteabekeskusele info|ä|16662.ee või postiga: Terviseamet
                                                                                                                                                Mürgistusteabekeskus
                                                                                                                                                Gonsiori 29
                                                                                                                                                10147 Tallinn, Eesti

Teave on vajalik lähtudes meditsiinilistest vajadustest töötada välja ennetus- ja ravimeetmed eelkõige hädaolukorras tegutsemiseks.

Saadud teavet säilitatakse konfidentsiaalsena.

 
Viimati uuendatud:  reede, 27 juuli 2012 16:17