Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine

Classification, Labelling and Packaging - CLP

Määrus, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist (CLP) jõustus 20. jaanuaril 2009.
CLP-määruse II, III ja IV jaotist klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise nõuete kohta kohaldatakse ainete suhtes alates 1. detsembrist 2010 ja segude (valmististe) suhtes alates 1. juunist 2015. Uus määrus asendab järk-järgult hetkel kehtivad direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ, mis on üle võetud Eesti seadusandlusesse Sotsiaalministri 03. detsembri 2004. a määrusega nr 122 "Ohtlike kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja märgistamise nõuded ja kord". Mõlemad direktiivid kaotavad kehtivuse 1. juunil 2015.
CLP-määrus toob Euroopasse uue ülemaailmse klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise süsteemi, mis töötati välja koostöös ÜRO globaalse harmoneeritud kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise süsteemiga (GHS).
CLP-määrus aitab tagada, et ohtlikke kemikaale kirjeldataks ja märgistataks ühtemoodi kogu maailmas ning aitab kaasa maailmakaubanduse harmoonilisele arengule ja piirangute järkjärgulisele kaotamisele.
Töötajal ja tarbijal aitab CLP-määrus oluliselt vähendada segadust, võimalikke vigasid ja arusaamatusi, mis võivad tekkida, puutudes kokku erinevat tüüpi märgistamisega ning andmete edastamisega erinevat tüüpi pakenditel ja ohutuskaartidel.

Ohtlike ainete ühtsete klassifikatsioonide ja märgistuste loetelu asub CLP-määruse VI lisas. Nimetatud lisa tabelis 3.1 on esitatud klassifikatsioonid ja märgistused vastavalt CLP-määruse kriteeriumidele. Tabelis 3.2 esitatud klassifikatsioonid ja märgistused on vastavuses direktiivi 67/548/EMÜ kriteeriumidega. Tabel 3.2 asendab alates 20. jaanuarist 2009 direktiivi 67/548/EMÜ I lisa.
CLP-määruse VI lisa ohtlike ainete ühtsete klassifikatsioonide ja märgistuste kohta on muudetud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 790/2009, mis jõustus 25. septembril 2009. Määrust hakatakse kohaldama alates 1. detsembrist 2010, kuid seda võib teha ka enne nimetatud kuupäeva.

Üleminekuperioodil klassifitseeritakse, märgistatakse ja pakendatakse ained ja segud järgmiselt (vaata ka graafikut allpool):

Kuni 1. detsembrini 2010 klassifitseeritakse, märgistatakse ja pakendatakse aineid direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt.
Kuni 1. juunini 2015 klassifitseeritakse, märgistatakse ja pakendatakse segusid direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt.
Lisaks direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ kohasele klassifitseerimisele, märgistamisele ja pakendamisele võib aineid ja segusid vastavalt enne 1. detsembrit 2010 ja 1. juunit 2015 klassifitseerida, märgistada ja pakendada CLP-määruse kohaselt. Sellisel juhul ei kohaldata direktiivide 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ sätteid märgistamise ja pakendamise kohta.
Alates 1. detsembrist 2010 kuni 1. juunini 2015 klassifitseeritakse aineid nii direktiivi 67/548/EMÜ kui ka CLP-määruse kohaselt. Neid märgistatakse ja pakendatakse CLP-määruse kohaselt.
Direktiivi 67/548/EMÜ kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud ning enne 1. detsembrit 2010 juba turule viidud ainete CLP-määruse kohaselt uuesti märgistamist ja uuesti pakendamist ei nõuta kuni 1. detsembrini 2012.
Direktiivi 1999/45/EÜ kohaselt klassifitseeritud, märgistatud ja pakendatud ning enne 1. juunit 2015 juba turule viidud segude CLP-määruse kohaselt uuesti märgistamist ja uuesti pakendamist ei nõuta kuni 1. juunini 2017.
Kui aine või segu on direktiivi 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ kohaselt klassifitseeritud võib muuta aine või segu klassifikatsiooni CLP-määruse VII lisas esitatud vastavustabeli abil.
Peale 1. juunit 2015 on kohustuslik klassifitseerida, märgistada ja pakendada nii ained kui segud määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt.

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 21 august 2013 09:16