Detergendi turustamise erandi taotlemine

Detergentidele, milles sisalduvate pindaktiivsete ainete täieliku aeroobse biolagunduvuse tase on madalam kui 60% 28 päeva jooksul, võivad pindaktiivseid aineid sisaldavate tööstuslike või asutuslike detergentide ning/või tööstuslike või asutuslike detergentide pindaktiivsete ainete tootjad taotleda erandi tegemist. Erandit ei tohi teha detergentidele, mille pindaktiivsete ainete esmase biolagunduvuse tase on madalam kui 80%. Erandi tegemise taotlus esitatakse täieliku biolagunduvuse piiridele mittevastavate detergentide pindaktiivsete ainete spetsiifilise kasutamisega seotud ohutusaspektide hindamiseks ja selliste detergentide erandkorras turustamise lubamiseks koos kasutamistingimuste või -piirangutega. Detergendile erandi taotlemisel tuleb tootjal Terviseametile ja komisjonile esitada taotlus koos tehniliste dokumentidega, mis sisaldavad järgmist teavet:

  • täieliku ja esmase biolagunduvuse uuringute tulemusi;
  • (vajadusel) detergentides sisalduvate pindaktiivsete ainete kohast täiendavat riskianalüüsi; ohtlikuks kemikaaliks klassifitseeritud detergendile kemikaali ohutuskaarti;
  • tasutud riigilõivu maksekorraldus.


Detergendi turustamise erandi taotlemise eest tasutakse riigilõivu 707,24 eurot.

Riigilõiv tasutakse pangakontole SEB eesti Ühispangas 10220034796011

Maksekorraldusel tuleb näidata:
Viitenumber: 2900074642
Saaja: Rahandusministeerium
Selgitus: mille eest riigilõiv tasutakse

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 7 jaanuar 2014 14:48