Detergendi turustamise erandi taotlemine

Detergentidele, milles sisalduvate pindaktiivsete ainete täieliku aeroobse biolagunduvuse tase on 28 päeva jooksul madalam kui 60%, võivad pindaktiivseid aineid sisaldavate tööstuslike või asutuslike detergentide ning/või tööstuslike või asutuslike detergentide pindaktiivsete ainete tootjad taotleda erandi tegemist.
Erandit ei tohi teha detergentidele, mille pindaktiivsete ainete esmase biolagunduvuse tase on madalam kui 80%. Erandi tegemise taotlus esitatakse täieliku biolagunduvuse piiridele mittevastavate detergentide pindaktiivsete ainete spetsiifilise kasutamisega seotud ohutusaspektide hindamiseks ja selliste detergentide erandkorras turustamise lubamiseks koos kasutamistingimuste või -piirangutega.

Detergendile erandi taotlemisel tuleb tootjal Terviseametile ja komisjonile esitada taotlus koos tehniliste dokumentidega, mis sisaldavad järgmist teavet:

  •  täieliku ja esmase biolagunduvuse uuringute tulemused;
  • (vajadusel) detergentides sisalduvate pindaktiivsete ainete täiendav riskianalüüs;
  •  ohtlikuks kemikaaliks klassifitseeritud detergendile kemikaali ohutuskaart;
  •  tasutud riigilõivu maksekorraldus.

 Detergendi turustamise erandi taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 707,24 eurot.

 Riigilõiv tasutakse pangakontole SEB eesti Ühispangas 10220034796011

Maksekorraldusel tuleb näidata:
Viitenumber: 2900074642
Saaja: Rahandusministeerium
Selgitus: mille eest riigilõiv tasutakse

 
Viimati uuendatud:  kolmapäev, 27 september 2017 17:32