Biotsiidialane seadusandlus

Biotsiidimäärus

Määruse (EL) nr 528/2012 konsolideeritud eesti keelne tekst

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 528/2012, 22. mai 2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 334/2014, 11. märts 2014, millega muudetakse teatavate turulepääsu tingimuste osas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist.

Määruse (EL) nr 528/2012 inglise keelne tekst
Määruse (EL) nr 528/2012  konsolideeritud inglise keelne tekst

Komisjoni vastu võetud rakendus- ja delegeeritud õigusaktid: 

 • KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/810, Prantsusmaa puhul tehtava erandi kohta boorhapet sisaldava biotsiidi loa vastastikusest tunnustamisest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 37

 • KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/722, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kohaselt biotsiidi VectoMaxFG turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist käsitleva Madalmaade võetud meetme kehtivuse pikendamise kohta

 • KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2017/721, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõike 1 kohaselt biotsiidi VectoBac 12AS turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist käsitleva Rootsi võetud meetme kehtivuse pikendamise kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist

   

 • KOMISJONI RAKENDUSOTSUS (EL) 2016/2318, Hispaania puhul tehtava erandi kohta brodifaakumit sisaldavate biotsiidide loa vastastikusest tunnustamisest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 37
 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/1943, 4. november 2016, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 kohast parafiinõli kasutamist munakoore katmiseks, et piirata pesitsevate lindude populatsiooni arvukust

 • Komisjoni aruanne Euroopa parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) kohaselt komisjonile delegeeritud volituste kasutamise kohta

 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/1802, 11. oktoober 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 414/2013, millega määratakse kindlaks samade omadustega biotsiididele loa andmise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/904, 8. juuni 2016, käte desinfitseerimiseks kasutatavate propaan-2-ooli sisaldavate toodete kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/903, 8. juuni 2016, hobuse elukeskkonna häirivate putukate tõrjumiseks kasutatava permetriiniga immutatud hobuseteki kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/678, 29. aprill 2016, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse padjakeses hoitavatest kuivatatud lavendliõitest koosnevat toodet, mis on lastud turule koitõrje eesmärgil

 • Komisjoni aruanne Euroopa parlamendile ja nõukogule biotsiidide säästva kasutamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) artiklile 18

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1985, 4. november 2015, mis tehakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3 ja milles käsitletakse sidrunhappega immutatud viirusevastaseid pabersalvrätikuid

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1751, 29. september 2015, milles käsitletakse ühe teatava bromadiolooni sisaldava biotsiidi loa tingimusi, mille kohta Ühendkuningriik on edastanud teatise kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikliga 36

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/646, 23. aprill 2015, tahkete orgaaniliste ainete vähendamise eesmärgil turule lastavate bakterikultuuride kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/655, 23. aprill 2015, sääskede tõrjeks turule lastud polüdimetüülsiloksaanipõhise aine kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõikele 3

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/411, 11. märts 2015, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse kvaternaarseid ammooniumiühendeid sisaldavaid katioonseid polümeerseid sideaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks värvides ja pinnakatetes

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/758, 29. oktoober 2014, millega lükatakse tagasi teatava biotsiidi loa keelamine, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/757, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse teatava IPBCd sisaldava biotsiidi loa piiranguid, millest Saksamaa teatas vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/756, 29. oktoober 2014, milles käsitletakse IPBCd ja propikonasooli sisaldavate biotsiidide lubadega seotud piiranguid, millest Saksamaa on teatanud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ

 • Komisjoni 4. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1062/2014 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist) parandus

 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1062/2014, 4. august 2014, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 528/2012 osutatud tööprogrammi kohta, milles käsitletakse kõigi biotsiidides sisalduvate olemasolevate toimeainete süstemaatilist läbivaatamist

 • Komisjoni rakendusotsus (EL) 2014/402, 25. juuni 2014, milles käsitletakse Saksamaa poolt vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 98/8/EÜ teatatud piiranguid IPBCd sisaldavate biotsiidide lubades
 • Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 88/2014, 31. jaanuar 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) I lisa muutmise kord

Heakskiidetud toimeainete nimekiri
Ülevaatamisprogrammis olevate toimeainete nimekiri

Biotsiidiseadus

Biotsiidiseadus, välja kuulutatud Vabariigi Presidendi 29. mai 2009. a otsusega nr 481, vastu võetud 14. mail 2009

Biotsiidiseaduse muutmise seadus Vastu võetud 16. juunil 2010. a
Sotsiaalministri 3. juuli 2009. a määrus nr 66 Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele

Lisainfo:

Selgitav skeem, kuidas toimida peale toimeaine lisamist või mittelisamist direktiivi 98/8/EÜ lisasse

Euroopa Komisjoni biotsiidide alamlehekülg

Euroopa biotsiidide infovõrgustik 

Euroopa Kemikaaliameti biotsiidide alamlehekülg

CIRCABC leheküljel saab tutvuda dokumentidega, mida arutatakse liikmesriikide pädevate asutuste koosolekul (dokumendid leiab: Sirvi kategooriaid (Browse categories) → European Commission, Health and Food SafetyBiocides-Regulation 528/2012-Public → vasakust menüüst Andmekogu (Library)

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 18 detsember 2017 11:35