» Uudised
01.02.18 16:29

Eesti elanikud saavad hea kvaliteediga joogivett

Terviseamet saab aru eelmisel nädalal Riigikontrolli auditis avaldatud ja ilmnenud murest mitmete piirkondade põhjavee kvaliteedi pärast, kuid peab seejuures vajalikuks rõhutada, et läbi ühisveevärkide meie elanikeni jõudev joogivesi sh  Ida-Virumaal vastab üldjuhul kõikidele joogiveele esitatud kvaliteedinõuetele. Selle tagab asjaolu, et joogivee allikatena kasutatakse Ida-Virumaal sügavamaid (Kambrium Vendi) ja ka madalamaid (Kvaternaari) kihte kui seda on põlevkivi sektorist enim mõjutatud kogumid.

Põhjaveekogumeid, mis on halvemas seisundis, üldjuhul ühisveevärkide joogivee allikaks ei valita.

Mis aga puudutab seda osa tarbijatest, kes ammutavad oma igapäevase joogivee erakaevudest, siis siin ühineb Terviseamet Riigikontrolli poolt tõstatud murega, kuna erakaevude veekvaliteedi üle riiklik järelevalve puudub. Erakaevude omanikel tuleb oma kaevuvee kvaliteeti ise kontrollida ja vajadusel seda parandada.

Vett tuleks esmajoones kindlasti analüüsida mikrobioloogilistele näitajatele, sest need kujutavad endas kõige vahetumat terviseohtu. 
Põllumajanduspiirkondades või nende vahetus läheduses asuvate kaevude vett tuleks täiendavalt uurida lämmastikühenditele (ammoonium, nitrit ja nitraat) ja ka pestitsiididele, Lääne-Eestis fluoriididele. 
 
Anname erakaevude omanikele kaevude seisukorra hindamiseks ja vajadusel veekvaliteedi parandamiseks kolm soovitust: :

  1. Kontrollige oma kaevu tehnilist seisukorda ning veenduge, et see oleks välismõjutuste eest kaitstud.
  2. Tellige kohalikust laborist veeanalüüsid mikrobioloogiliste näitajate osas (E.coli, enterokokid, Coli-laadsed ning võimalusel ka kolooniate arv 22C juures). Lähtudes konkreetsest kaevust tellige analüüsid ka lämmastikühenditele ja pestitsiididele (juhul kui läheduses tegeldakse põllumajandusega), naftasaadustele (kui vesi lõhnab bensiini või õlide järgi), fluoriididele (Lääne-Eestis). Vajadusel pidage nõu Terviseameti kohaliku talitusega.
  3. Lähtuvalt analüüsitulemustest rakendage meetmeid olukorra parandamiseks. Selleks pöörduge vastava eriala ettevõtete poole (alates kaevu puhastamise tellimisest ning filtrite paigaldamisest, lõpetades uue puurkaevu rajamise või ühisveevärgiga liitumisega.)

Terviseameti poolt läbiviidud varasemad sihtuuringud on näidanud, et kõige sagedasemad probleemid erakaevudega on lokaalset päritolu, põhjaveekogumite seisundiga neid seostada ei saa.

Vaata lisaks: