Terviseametist

Missioon
Tegutseme rahva tervise ja hea elukeskkonna nimel.

Visioon
Aastaks 2025 on Eesti inimene terviseteadlik ja elukeskkond tervist toetav, mis on saavutatud Terviseameti, rahva ja erinevate osapoolte usalduslikus koostöös.

Väärtused
USALDUSVÄÄRSUS 
Terviseamet lähtub põhimõtetest, et oma tegevustes ollakse vastutustundlik ja järjepidev ning ameti seisukohad on kujundatud tuginedes tõenduspõhistele ja kontrollitud andmetele. Andmete töötlemisel, kogumisel ja väljastamisel lähtub amet konfidentsiaalsuse ja diskreetsuse põhimõtetest. 
ASJATUNDLIKKUS
Terviseamet on pädev asutus, kes aitab ekspertarvamustega kaasa oma tegevusvaldkondade probleemide lahendamisele.
AVATUS
Terviseamet on abivalmis ning koostööle avatud organisatsioon, mille tegevused ja otsused on läbipaistvad.
HOOLIVUS
Terviseamet on rahva ja erinevate osapoolte teenindamisel sõbralik, empaatiline, koostöövalmis, vastutustundlik ja sidusrühmi kaasav.
EETILISUS
Terviseamet ja ameti teenistujad lähtuvad oma tegevustes ametniku eetikakoodeksist, mille alusel on avaliku teenistuse eetilisteks väärtusteks seaduslikkus, inimesekesksus, usaldusväärsus, asjatundlikkus, erapooletus, avatus ja koostöö.

Ameti tegevusvaldkondadeks on tervishoid, nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje, keskkonnatervis, kemikaaliohutus ja meditsiiniseadmete ohutus.

Terviseamet on pädev asutus:

  • välisriigi kutsekvalifikatsiooni tervishoiuteenuste osutajate tunnustamise osas;
  • esmatasandi arstiabi korraldamises;
  • nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrje ning nakkushaiguste epidemioloogilise riskianalüüsi ja riskihindamise valdkonnas;
  • kemikaaliohutuse ja biotsiidi valdkonnas;
  • kosmeetikatoodete valdkonnas;
  • joogivee ja suplusvee valdkonnas;
  • meditsiiniseadmete ohutuse valdkonnas.

Amet on vastutav asutus loodusliku mineraalvee valdkonnas.

Terviseametil on neli piirkondlikku talitust, mille koosseisus on maakondlikud esindused.
Talitused teostavad riiklikku järelevalvet immuniseerimise hõlmatuse, vaktsiinide külmahela toimimise, joogi-, loodusliku mineraal-, ujula- ja suplusvee, koolide- ja koolieelsete lasteasutuste ja noortelaagrite terviseohutuse üle ja kohaldavad riiklikku sundi.

Terviseameti koosseisus on Kesklabor (nakkushaiguste labor, keemialabor, füüsikalabor), Tartu labor ja Kohtla-Järve labor.
Laborite põhiülesanneteks on mikrobioloogiliste, viroloogiliste, keemiliste ja füüsikaliste uuringute tegemine, valmisoleku tagamine erinevate haigustekitajate määramiseks, sealhulgas harvaesinevate nakkushaiguste diagnoosimiseks ning Euroopa nakkushaiguste seirevõrgustikes osalemine.

 
Viimati uuendatud:  esmaspäev, 28 mai 2018 12:25