Põlevkivisektori tervisemõjude uuring

Terviseamet viis koostöös Tartu Ülikooliga 2014-2015 aastal Ida- ja Lääne- Virumaal läbi põlevkivisektori tervisemõjude uuringu, mille eesmärk on välja selgitada põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega kaasnevad mõjud elanikkonna tervisele.

Uuringu raames viidi 2014. a sügisel läbi küsitlus Lääne- ja Ida-Virumaa elanikkonna seas ning täiendav küsitlus koos terviseuuringutega 1000 kooliõpilase hulgas.  Kõik projekti raames tehtavad terviseuuringud on osalejatele tasuta. Lisaks küsitlustele ja terviseuuringutele  kaardistati hetkeolukord ja varasemad uuringud põlevkivisektori mõjupiirkonnas ning teostati olemasolevate seireandmete analüüs, et leida võimalikke seoseid keskkonna- ja tervisenäitajate vahel (kokkuvõte lisatud).

Uuringu vajalikkus

Põlevkivi kaevandamine ja selle kasutamine õli- ja keemiatööstuse toorainena ning elektri tootmiseks on põhjustanud aastate jooksul olulisi keskkonnamuutusi Kirde-Eestis. 

Keskkonna riskitegureid ja nende mõju elanike tervisele on Eestis vähe uuritud. Viimased uuringud elanike tervise kohta viidi läbi  1980-ndate aastate teisel poolel. Pärast 1990. aastat pole terviseuuringuid Ida-Virumaa elanike seas enam tehtud.

Viimastel aastatel on muutunud põlevkivi kasutamise tehnoloogia. Muutunud on nii saasteallikad kui ka paiksetest saasteallikatest välisõhku eralduvad saasteainete heitkogused. Arvestades, et Kohtla- Järve, Kohtla-Nõmme ja Kiviõli linnade piirkonnas võivad inimese tervisele koos mõjuda erinevad saasteallikad, on oluline võimalike kahjustavate tegurite kaardistamine, analüüsimine ning nende komplekse mõju uurimine.

Projekti käigus identifitseeriti saasteallikad ja seoti modelleeritud saasteandmed terviseandmetega.

Uuringu tulemusena saavad nii elanikud, eksperdid kui ka otsustajad enam infot põlevkivisektori tervisemõjude kohta Eestis ning aluse keskkonda ning tervist mõjutavate probleemide lahendamiseks ja projekti jätkutegevuste planeerimiseks.


Projekti raames valminud materjalid

Uuringu sisukokkuvõte / Summary in English

Lisa 1. Lühiülevaade tervise- ja keskkonnaseisundist Ida-Virumaal, eelnevatest põlevkivisektoriga seotud tervise- keskkonnauuringutest ning soovitused täpsemate terviseuuringute teostamiseks.

Lisa 2. Välisõhu kvaliteedi ning põlevkivisektoriga kaasnevate saasteainete heitkoguste hindamine Ida- ja Lääne-Virumaal.

Lisa 3. Peente ja ülipeente osakeste, vesiniksulfiidi, vääveldioksiidi, lenduvate orgaaniliste ühendite, aromaatsete süsivesinike, benseeni, fenooli ja formaldehüüdi aastakeskmiste sisalduste modelleerimine Ida- ja Lääne-Virumaal.

Lisa 4. Elanikkonna riskide tunnetamine, eneseraporteeritud tervisekaebused ning seosed keskkonna saastatusega.

Lisa 5. Kooliõpilaste hingamisteede ja allergiate uuring.

Lisa 6. Vähihaigestumus ja põlevkivisektori võimalikud mõjud: ökoloogiline uuring.

Lisa 7. Ülevaade joogi- ja suplusvee kaudu levivatest riskidest.

 

Projekti on rahastanud
Keskkonnainvesteeringute Keskus

 KIK-i logo

 

 

 
Viimati uuendatud:  teisipäev, 4 august 2015 13:28